Përfundimi i pjesës së tretë nga trajnimet e Modulit A
Pjesa e tretë e trajnimeve nga Moduli A u realizuan me sukses me pjesëmarrësit e pesë grupeve. Këto trajnime iu kushtuan temës “Stereotipet dhe paragjykimet në mjediset shkollore” dhe u realizuan nga ana e ekipit
Trajnimi i dytë nga Moduli A
U realizua me sukses punëtoria e dytë nga Moduli A për pesë grupet. Iu faleminderohemi pjesëmarrësve për bashkëpunimin, ndërveprimin dhe atmosferën e përgjithshme pozitive.
Simpoziumi për ndërtimin e paqes – SMABY
Themeluesi i Rrjetit për Dialog Nansen z. Steinar Bryn dhe drejtori ekzekutiv i Qendrës për Dialog Nansen Shkup z. Veton Zekolli u ftuan të japin një prezantim në Simpoziumin e ndërtimit të paqes – SMABY
Ndarja e çertifikatave për Modulin B
Më datën 24.06.2021, përfundoi ndarja e çertifikatave për katër grupet për Modulin B. Pjesëmarrësit u larguan me çertifikatë për përfundimin  e Modulit B, me njohuri dhe kompetenca të zgjeruara, si dhe me entuziazëm për trajnimet
Hapja solemne e dy kabineteve interkulturore
Dy kabinete të burimeve interkulturore u hapën zyrtarisht më datën 06.15.2021 në Institutet e Pedagogjisë dhe Psikologjisë, si rezultat i bashkëpunimit të frytshëm midis Fakultetit Filozofik dhe QDN Shkup, me qëllim forcimin e kompetencave interkulturore
Aktivitete Interkulturore 2020/2021
Gjatë vitit shkollor 2020/2021, mësuesit dhe nxënësit tanë të zellshëm realizuan me sukses aktivitete të ndryshme me elemente interkulturore.
NDC Skopje in cooperation with OSCE started the Module B trainings with participants from Kosovo
Filloi trajnimi nga Moduli B me pjesëmarrësit nga Kosova, i cili është rezultat i bashkëpunimit midis QDN Shkup dhe misionit të OSBE-së në Kosovë.
Përfundimi i trajnimit nga Modul B me të gjitha grupet
Me punëtorinë e Prof. Dr. Vera Stojanovska kompletohet cikli i trajnimeve nga moduli B për katër grupet.
Filloi cikli i ri i trajnimeve nga Moduli A
Filloi cikli i ri i trajnimeve nga Moduli A. Në trajnimet janë kyçur pesë grupe të reja të mësimdhënësve.
Filloi trajnimi i Modulit A me pjesëmarrës nga Kosova
Filloi trajnimi nga Moduli A me pjesëmarrësit nga Kosova, në bashkëpunim me misionin e OSBE-së në Kosovë.